بسم الله الرحمن الرحیم

انسانها خیال می‌کنند که با پول می‌شود همه‌ی مشکلات حتی مرگ را حل کرد. در حالی که هر روز شاهد مرگ هزاران پولدار هستند.

ترجمه آیه: می‌پندارد که مالش او را جاوید می‌کند.

1. آیه تهدید کسانی است که عاشق مالند و می‌خواهند با مال و دارایی زیاد خود، بر سر و گردن مردم سوار شوند و بر آنان فخر و کبریایی بفروشند و به همین جهت از مردم عیب‌جویی می‌کنند و عیب‌هایی را می‌گیرند که در حقیقت عیب نیستند.

2. از بیان قرآن فهمیده می‌شود که در اینجا منظور از مال، پول است و خداوند ذخیره کردن و انباشتن پول را باعث فساد می داند. البته آیه کسانی را که از سرمایه برخوردارند، تهدید نمی‌کند ویا حداقل در باره آنها ساکت است. اقتصاد دانان اسلامی معتقدند قرآن صاحب سرمایه را تهدید نکرده است زیرا تنها پول است که فساد می آورد نه سرمایه و ثروت؛ خصوصا سرمایه ای که در یک کشور اسلامی در حال گردش است فساد آور نیست.

3. این آیه حقیقتی مجرّب را تذکّر می‌دهد. همه می‌دانند که مال، انسان را از مرگ نجات نمی‌دهد ولی متأسفانه انسانها همیشه این حقیقت را فراموش می‌کنند و خیال می‌کنند که با پول می‌شود همه‌ی مشکلات را حل کرد و لذا مغرور و متکبر می‌شوند و به ظلم و استثمار دیگران می‌پردازند.

4. از آیه می شود فهمید که طول عمر نه خوب است و نه بد است بلکه انسان باید بجای طول عمر به کیفیت حیات خود فکر کند و طوری زندگی کند که اگر طول عمر یافت مردم از وجودش خوشحال و احساس راحتی کنند و اگر عمر کوتاهی داشت و از دنیا رفت در دنیا انسانها برای فقدان او غمگین و گریان باشند و مرگش شروع خوشبختی برای خودش در آن دنیا باشد.